नगर प्रमुख

I am learning to be a good person and want to help each and everyone equally & fairfully. "LETS UNITE FOR HUMANITY"

News and Notices

बहाल विटौरी शुल्क असुली सम्बन्धी सुचना .

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

Pages