FAQs Complain Problems

अस्थायी बसोवास सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२००
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र बसोबास गर्ने घर नम्वर, टोल मार्ग वा बाटोको नाम 
  2. बहालनमा बसेको भए घरधनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  3. कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत कार्यालयको  पत्र
  4. घर बहाल कर तिरेको रसिद
  5. घर बहालको संझौता पत्र
  6. आवश्यकता अनुसार तोकिएको कर्मचारीले गरेको सर्जमिन मुचुल्का