FAQs Complain Problems

आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणितको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा तीन दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव, घर नक्शा शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय र नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१.विदेश अध्ययनका लागि अंग्रेजीमा सिफारिस रु ५०० । २. सम्पत्ती मुल्यांकन शुल्क मुल्यांकन गरिने रकमको प्रति हजार २ ३.अंग्रेजीमा आयश्रोत मुल्यांकन प्रमाणित रकमको प्रति हजार २ ४.नेपालीमा आयश्रोत प्रमाणित रु ५००।
आवश्यक कागजातहरु: 
  1.        निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  2.        जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा
  3.        आय श्रोत भए आए श्रोत खुल्ने कागज
  4.        अन्य आवश्यक कागजपत्र
  5.        घर नक्शा शाखाको प्राविधिक मुल्यांकन प्रतिवेदन
  6.        चालु आ.व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागज
  7.        सर्जमिन मुचुल्का