FAQs Complain Problems

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सुचना ।

बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन 

http://www.pmep.gov.np/uploads/ammended_anusuchi.pdf

Supporting Documents: