FAQs Complain Problems

News & Events

नगरपालिकाका १३ वटै वडाहरुमा घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता सिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सचूना ।