FAQs Complain Problems

समाचार

भेरी नगरपालिकाको राजपत्र

Documents: 
AttachmentSize
PDF icon १ भेरी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf50.11 KB
PDF icon १ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधिः २०७५.pdf81.58 KB
PDF icon २ एकीक्रित सम्पत्ती कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf217.51 KB
PDF icon २ स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४.pdf150.46 KB
PDF icon ३ कषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन २०७४.pdf105.85 KB
PDF icon ३ घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf112 KB
PDF icon ४ नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf136.83 KB
PDF icon ४ सहकारी ऐन २०७४.pdf203.75 KB
PDF icon ५ करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf383.64 KB
PDF icon ५ स्वास्थ्य सरसपाइ ऐन २०७४.pdf275.12 KB
PDF icon ६ आयोजना व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf274.24 KB
PDF icon ६ न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन २०७४.pdf250.8 KB
PDF icon ७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५.pdf80.02 KB
PDF icon ८ आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf76.42 KB
PDF icon ९ कर्षि बिकास कार्यक्रम स‌चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf150.92 KB
PDF icon १० सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि २०७५.pdf139.74 KB
PDF icon ११ उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf441.66 KB
PDF icon १२ सामुदायिक स‌स्था परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf110.64 KB
PDF icon १३ स्थानीय कानुन निर्माणको परामर्श सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड २०७५.pdf74.48 KB
PDF icon १४‍ भेरी नगरपालिका पदाधिकारीहरुको आचारस‌हिता २०७४ (1).pdf120.2 KB
PDF icon १५ बैठक स‌चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf64.48 KB
PDF icon १६ कार्य सम्पादन नियमावली २०७४.pdf94.81 KB
PDF icon १७ नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf157.7 KB
PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf476.76 KB
PDF icon गैसस परीचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf325.02 KB
PDF icon यन्त्र उपकरण संचालन तथा व्यवस्थापान सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf255.25 KB
PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf373.1 KB
PDF icon १. जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७७.pdf335.89 KB
PDF icon २. लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf261.89 KB
PDF icon ५. एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf349.9 KB
PDF icon ११. संशोधित ऐनहरू.pdf300.71 KB
PDF icon १२. कार्यविधि तथा निर्देशिकामा संशोधनहरू.pdf270.82 KB
PDF icon १०. विपन्न नागरिक सहयोग कोष स्थापना तथा संचालन कार्यविधि, २०७६ (2).pdf341.1 KB
PDF icon ८. पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन नीति, २०७६.pdf269.29 KB
PDF icon ७. पशुपन्छी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf574.66 KB
PDF icon ९. सुशासन प्रबर्द्दन नीति, २०७६.pdf315.89 KB
PDF icon ६. एफ एम रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf360.58 KB
PDF icon ४. नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf374.99 KB
PDF icon ३. नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफार्इ कार्यविधि, २०७६.pdf319.21 KB
PDF icon २. वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७६.pdf373.88 KB
PDF icon १. भेरी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६.pdf293.57 KB
PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf532.88 KB
PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७.pdf1.42 MB